1. UVODNE DOLOČBE

Izdajatelj teh splošnih pogojev je družba Leanpay, finančne storitve, d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, matična št., 8094632000, davčna št. SI 12018589, TRR: SI56 6000 0000 0860 364 (odprt pri banki LON d.d.), telefon: 064 260 845, e-pošta: info@leanpay.si, spletni naslov: www.leanpay.si, glavna dejavnost (SKD): K64.920 – drugo kreditiranje; registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, št. registrskega vložka: 2017/45729 (v nadaljevanju Leanpay/kreditodajalec/mi/ali naš).

Namen teh splošnih pogojev je določiti pogoje uporabe storitve Leanpay preko naše spletne platforme (Leanpay platforma) oz. na kakršen koli drug način, pravice in obveznosti uporabnika in kreditojemalca ter družbe Leanpay in urediti poslovni odnos med družbo Leanpay, uporabnikom in kreditojemalcem.

Leanpay platforma je spletna aplikacija z ustreznimi funkcionalnostmi na spletnem naslovu app.leanpay.si. Med drugim omogoča kreditojemalcu vpogled v stanje kredita (oziroma kreditov), vpogled v vso pogodbeno in drugo dokumentacijo in komunikacijo med pogodbenima strankama (v nadaljevanju »Leanpay platforma«).

Leanpay je storitev, ki uporabniku omogoča način obročnega plačevanja za blago ali storitve pri nakupu v trgovinah oziroma na trgovinskih / prodajnih platformah. Predmet storitve je nudenje namenskega potrošniškega kredita uporabnikom. Storitev je podrobneje opredeljena v točki 2. splošnih pogojev.

Splošni pogoji so izročeni stranki pred sklenitvijo kreditne pogodbe ter v nadaljevanju stalno dostopni na internetni strani družbe (www.leanpay.si), kjer se lahko natisnejo, prav tako so brezplačno dostopni v pisni obliki v poslovalnici oziroma na sedežu družbe.

Vsa vprašanja, ki morebiti niso urejena s predmetnimi Splošnimi pogoji ali Kreditno pogodbo, se urejajo skladno z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja potrošniške kredite (trenutno Zakon o potrošniških kreditih, Ur. l. RS, št. 77/2016, v nadaljevanju: ZPotK-2) in z vsakokrat veljavnim zakonom s področja varstva potrošnikov (trenutno Zakon o varstvu potrošnikov, Ur. l. RS, št. 20/1998, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZVPot).

1.1 Opredelitev pojmov

2. STORITVE

Leanpay je storitev, ki uporabniku z integracijo svoje tehnološke rešitve v izbrane Prodajne platforme Pogodbenikov omogoča financiranje plačila blaga ali storitev pri nakupu na Prodajnih platformah in/ali v poslovnih enotah z nudenjem namenskih potrošniških kreditov (»plačilo na obroke«).

Uporabnik lahko uporablja storitev Leanpay za plačevanje blaga ali storitev na izbranih Prodajnih platformah in/ali v poslovnih enotah, pri čemer z Leanpay sklene Kreditno pogodbo, v skladu s katero Leanpay odobri in zagotovi posojilo uporabniku, ter izvede črpanje posojila na način, da Pogodbeniku v celoti poravna znesek plačila za blago ali storitev, naročeno preko Prodajne platforme. Obenem se uporabnik/kreditojemalec z uporabo storitev Leanpay in sklenitvijo Kreditne pogodbe zaveže družbi Leanpay nadomestiti predmetni znesek posojila v izbranem številu obrokov ter plačati za storitev Leanpay v skladu z vsakokratnim Veljavnim cenikom storitev.

3. POGOJI ZA UPORABO LEANPAY STORITEV

Leanpay storitve lahko uporabljate, če ste državljan/ka Republike Slovenije in ste stari vsaj 18 let. Kreditno pogodbo lahko sklene le neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki je dopolnila 18 let starosti, in ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ter izkaže kreditno sposobnost skladno z ZPotK- 2 in temi splošnimi pogoji.

Nadaljnji pogoj za uporabo Leanpay storitev je, da kreditni register fizičnih oseb, »baza SISBON« vsebuje relevantne podatke o uporabniku. V kolikor v bazi SISBON ni relevantnih podatkov o uporabniku, je dostop do storitve Leanpay takšnemu uporabniku onemogočen.

V primeru kreditnih pogodb s študenti je dodatni pogoj za uporabo Leanpay storitev dano soglasje za posredovanje podatkov o prihodkih študenta/ke iz naslova študentskega dela kreditodajalcu s strani študentskega servisa.

Za uporabo storitev Leanpay uporabnik nujno potrebuje dostop do mobilnega telefona v izključni uporabi, na katerega z namenom verifikacije prejme vsakokratno Enkratno geslo ter druga važna obvestila za pravilno uporabo storitve Leanpay. Posledično je bistvenega pomena, da so podatki o pripadajoči mobilni številki pravilni, ter da nas nemudoma ažurno obveščate o morebitnih spremembah teh podatkov. Uporabnik/Kreditojemalec je v celoti odgovoren za to, da mobilni telefon v povezavi s storitvijo Leanpay uporablja varno in da dostopa do njega ne dovoli drugim osebam. V primeru posredovanja napačne številke, opustitve dolžnosti skrbi za varnost oziroma opustitve dolžnosti obveščanja ne moremo prevzeti nobenih negativnih posledic uporabe ali zlorabe storitve Leanpay.

Leanpay ima prosto presojo pri odobritvi storitve Leanpay in si pridržuje pravico, da zahtevo uporabnika za odobritev storitve zavrne brez obrazložitve.

4. POSTOPEK UPORABE LEANPAY STORITEV

V kolikor želi uporabnik pri nakupu na izbrani Prodajni platformi uporabiti Leanpay storitev, mora v postopku izvedbe naročila na Prodajni platformi med ponujenimi načini plačila izrecno izbrati storitev Leanpay – plačilo na obroke.

4.1. Postopek identifikacije Uporabnika

V nadaljevanju postopka izvedbe naročila se na Prodajni platformi prikaže pojavno okno storitve Leanpay, ki od uporabnika zahteva, da:

Po potrditvi vnesenih podatkov uporabnik na posredovano številko mobilnega telefona prejme Enkratno geslo, katerega mora vnesti v za to namenjen obrazec pojavnega okna. V kolikor je posredovano Enkratno geslo pravilno, mora uporabnik nato v ustrezen obrazec pojavnega okna vnesti še:

Leanpay v okviru procesa preveri podatke v bazi sistema SISBON (s čemer se uporabnik s tem, da uporablja storitev Leanpay, izrecno strinja) in jih primerja s podatki, ki jih je uporabnik na Prodajni platformi posredoval Pogodbeniku. V kolikor se podatki o uporabniku v celoti ujemajo, Leanpay pozove uporabnika, da s klikom potrdi uporabo storitve Leanpay ter brezplačni prejem predhodne informacije o kreditni pogodbi na obrazcu za predhodne informacije o kreditni pogodbi, z vsemi zakonsko določenimi podatki, na trajnem nosilcu podatkov.

V primeru prve uporabe storitve Leanpay se zahteva dodatno preverjanje oziroma potrditev istovetnosti uporabnika/kreditojemalca, oziroma »verifikacija«, do katere pride na enega od sledečih načinov:

Leanpay Kreditojemalcu na njegovo zahtevo zagotovi tudi brezplačen izvod osnutka kreditne pogodbe, ki vsebuje pogodbene informacije iz 12. člena ZPotK-2, razen če nima namena skleniti kreditne pogodbe.

4.2. Ocena kreditne sposobnosti

Leanpay oceni kreditno sposobnost kreditojemalca v skladu z veljavnimi določbami zakona, ki ureja potrošniške kredite (trenutno ZPotK-2), in sicer na podlagi potrebnih, zadostnih in sorazmernih informacij o prihodkih in izdatkih oziroma premoženjskem stanju kreditojemalca, ki jih pridobi od kreditojemalca. V primeru sklepanja Kreditne pogodbe s študentom/ko, Leanpay za namen ocene kreditne sposobnosti pridobi podatke o prihodkih študenta/ke iz naslova študentskega dela iz evidenc študentskega servisa. Informacije o zadolženosti kreditojemalca se lahko pridobijo tudi iz zbirk osebnih podatkov, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja sistem izmenjave informacij o boniteti oziroma zadolženosti fizičnih oseb, in do katerih ima kreditodajalec dostop v skladu z ZPotK-2 oziroma drugim zakonom, pri čemer upošteva vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov.

Kreditojemalec izrecno soglaša, da v kolikor kreditodajalec ni član sistema izmenjave informacij o boniteti oziroma zadolženosti fizičnih oseb po zakonu, ki ureja sistem izmenjave informacij o boniteti in zadolženosti fizičnih oseb, je za namen pridobitve informacije o zadolženosti kreditojemalca in ocene njegove kreditne sposobnosti upravičen iz sistema izmenjave informacij o boniteti in zadolženosti fizičnih oseb obdelovati naslednje podatke o:

Če kreditodajalec zavrne vlogo za sklenitev kreditne pogodbe s kreditojemalcem, bo potrošnika preko platforme Leanpay brezplačno takoj obvestil o zavrnitvi in o podlagi za zavrnitev in o tem ali je podlaga za zavrnitev avtomatizirana obdelava podatkov.

4.3. Potrditev in začetek veljavnosti Kreditne pogodbe

V nadaljevanju se uporabniku/kreditojemalcu predloži Kreditna pogodba skupaj s temi splošnimi pogoji, ter v primeru pogodb s študenti soglasje za posredovanje podatkov o prihodkih študenta/ke iz naslova študentskega servisa, na trajnem nosilcu podatkov, in se ga pozove, da z vnosom novega enkratnega gesla, prejetega na uporabnikovo mobilno številko, slednji s klikom potrdi seznanjenost in strinjanje z vsebino predloženih dokumentov.

Leanpay Kreditno pogodbo potrdi na način, da jo označi s časovnim žigom in naslovom internetnega protokola (IP) ter pošlje na elektronski naslov uporabnika, s čimer je Kreditna pogodba dokončno potrjena, vendar v tem trenutku še ni veljavno sklenjena in učinkovita.

Kreditna pogodba je veljavno sklenjena in učinkovita od trenutka izpolnitve vseh naslednjih pogojev:

Po izpolnitvi pogojev, navedenih v prejšnjem odstavku, Kreditna pogodba v celoti učinkuje, s čimer Leanpay odobri posojilo ter izvede transakcijo črpanja na bančni račun Pogodbenika, s katero v celoti poravna znesek plačila za naročeno blago; oziroma v primeru, kadar se kreditodajalec s Pogodbenikom dogovori za avans oziroma predplačilo za blago ali storitve, in se bo znesek kredita črpal za plačilo le tega, kadar Leanpay izvede transakcijo črpanja na bančni račun Pogodbenika, s katero v celoti poravna znesek avansa ali predplačila za naročeno blago.

Leanpay si pridržuje pravico, da predmetni postopek uporabe storitve Leanpay izboljša, prilagodi, dopolni oziroma spremeni po svoji popolni diskreciji.

5. PLAČILO NADOMESTILA ZA STORITVE LEANPAY IN VRAČILO KREDITA

Kreditojemalec je dolžan nemudoma po podpisu kreditne pogodbe preko Leanpay platforme opraviti prvo plačilo (tudi »polog«) v višini, dogovorjeni s pogodbo. Prvo plačilo je namenjeno plačilu stroškov obravnave kredita, stroškov presoje tveganja, stroškov zavarovanja ter morebitnih drugih stroškov, skladno z vsakokratno veljavnim cenikom kreditodajalca.

V kolikor Kreditna pogodba ne določa drugače, mora uporabnik prvo plačilo opraviti preko Leanpay platforme iz svojega kritja na kreditni ali debetni kartici, anuitete kredita pa odplačati preko direktne obremenitve SEPA iz svojega osebnega transakcijskega računa (TRR).

V kolikor bi znesek prvega plačila oziroma pologa presegel skupni znesek predhodno navedenih stroškov po tej pogodbi (»presežek«), se za znesek presežka nemudoma po črpanju kredita zmanjša glavnica kredita in se na ta del glavnice kredita, ki je enak znesku presežka, v nobenem primeru ne obračunajo obresti.

Kreditodajalec je dolžan odobreni znesek kredita, skupaj z obrestmi, odplačati v dogovorjenem številu anuitet, v rokih, določenih s Kreditno pogodbo, ne glede na to, ali je bil kredit sklenjen in črpan za plačilo že prevzetega blaga oziroma storitve ali za plačilo avansa (predplačila) za naročeno blago ali storitev, in je dostava predvidena kasneje, kot pa zapadlost določenih anuitet oziroma obveznosti za plačilo.

Kreditojemalec je zavezan zagotoviti kritje na svojem osebnem transakcijskem računu (TRR) za potrebe izvršitve SEPA direktne bremenitve. V kolikor SEPA direktna obremenitev ne bo uspešno izvršena, se anuiteta ne bo štela za plačano, sama bremenitev pa se lahko ponovi. Kreditodajalec ima v primeru neizvedene obremenitve (nezadostna sredstva, blokiran račun, preklicana SEPA direktna bremenitev…), pravico izvesti ponovno obremenitev plačilnega računa kreditojemalca v roku 8 koledarskih dni od prvotno dogovorjenega dne plačila. Kreditodajalec bo s tem v zvezi kreditojemalca, nemudoma po prejemu obvestila o neizvedeni obremenitvi, po elektronski pošti in/ali v obliki SMS sporočila obvestil o ponovni obremenitvi bančnega računa (TRR). V primeru neveljavnega ali preklicanega soglasja kreditojemalca za SEPA direktno obremenitev ima kreditodajalec pravico, da spremeni način plačevanja za neporavnane obroke na plačilni nalog.

Leanpay za uporabo storitve lahko zaračuna strošek odobritve kredita, strošek ocene rizika, obresti in druge stroške oziroma nadomestila, vse v višini opredeljeni z vsakokratnim Veljavnim cenikom. S tem, ko uporabljate Leanpay storitve, se strinjate z nadomestilom oziroma plačilom stroškov za te storitve. Višina stroškov oziroma nadomestila je razvidna v Veljavnem ceniku storitev na Spletni strani Leanpay, pri čemer se lahko spremeni kadarkoli na podlagi izključne diskrecije Leanpay, uporabniki in kreditojemalci pa se o tem obveščeni z obvestilom o spremembi na Spletni strani Leanpay.

Vse denarne obveznosti kreditojemalca morajo biti izvršene v skladu z zakonodajo, ki ureja (i) preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, (ii) plačila in (iii) plačila davčnih obveznosti. V primeru spremembe davčne ali druge zakonodaje, ki vpliva na višino denarnih obveznosti, je kreditodajalec upravičen, kreditojemalec pa dolžan, sprejeti spremembo tako nastalih denarnih obveznosti.

Pogodbene obresti se obračunavajo na podlagi anuitetnega izračuna ter za obdobje z začetkom en mesec pred zapadlostjo prve anuitete do dne zapadlosti zadnje anuitete, oziroma v primeru zamud pri plačilih, do plačila vseh obveznosti po kreditu.

Če kreditojemalec črpa kredit več kot en mesec pred dnem zapadlosti prve anuitete, se izrecno strinja s tem, da je kreditodajalcu zavezan plačati interkalarne obresti, ki se obračunajo po enaki obrestni meri kot pogodbene obresti ter za čas od dne črpanja kredita do dne, ko se začnejo obračunavati pogodbene obresti, po formuli: (skupni znesek kredita x pogodbena letna kreditna obrestna mera x število dni od nakazila kredita do dne pričetka obračuna pogodbenih obresti)/365. Kreditojemalec se zavezuje, da bo tako izračunane interkalarne obresti plačal kreditodajalcu na podlagi izstavljenega obračuna ter skladno z amortizacijskim načrtom, predvidoma na dan zapadlosti prve anuitete.

V povezavi z vašo uporabo storitev Leanpay vam lahko nastanejo tudi drugi stroški, povezani s storitvami tretjih strank, pri čemer ste sami v celoti odgovorni za identifikacijo in plačilo vseh stroškov, povezanih z vašo uporabo storitve Leanpay in vašo transakcijo.

5.1 Zamuda

Kreditojemalec se zavezuje, da bo v primeru zamude s plačilom katerekoli denarne obveznosti po tej pogodbi (na primer zaradi neizvedbe SEPA direktne bremenitve za plačilo zaradi nezadostnega stanja na transakcijskem računu kreditojemalca ali zaradi kateregakoli drugega razloga) Leanpay-u plačal zakonske zamudne obresti za ves čas trajanja zamude, in sicer od dneva zapadlosti posamezne obveznosti do dneva plačila. Kreditojemalec je dolžan povrniti tudi stroške morebitnih opominov ter stroške vsake intervencije za plačilo ali zavarovanje izročitve oziroma izterjave obveznosti kreditojemalca po tej pogodbi, vse v višini, kot jo določa vsakokratni veljavni cenik kreditodajalca, ob upoštevanju omejitev, predpisanih z ZVPot in ZPotK-2.

Kreditojemalec se zavezuje, da bo Leanpay-u povrnil vse sodne in izvensodne stroške, pristojbine in druge izdatke, ki so povezani z neizpolnjevanjem kreditojemalčevih obveznosti po pogodbi, kot tudi stroške povezane z zavarovanjem izvajanja pogodbenih določil oziroma nadzorom nad tem ter morebitne dodatne pristojbine. Leanpay po kreditni pogodbi ni dolžan plačati nikakršnih stroškov.

S sklenitvijo pogodbe kreditojemalec Leanpay -u izrecno dovoljuje, da v vseh primerih, ne glede na zakonska določila o vrstnem redu poplačil, po odločitvi Leanpay prejeti znesek plačil porabi najprej za poplačilo (v celoti ali delno) najstarejše zapadle in neplačane terjatve (iz kateregakoli naslova nadomestil, stroškov, obresti, glavnice) po katerikoli med kreditodajalcem in kreditojemalcem sklenjeni pravni podlagi oziroma za poplačilo tiste terjatve, ki je po mnenju kreditodajalca slabše zavarovana. Kreditojemalec tega dogovora ne more spremeniti z določitvijo drugačnega vrstnega reda plačil ob izpolnitvi.

5.2 Preplačila

Kreditojemalec soglaša, da se morebitna preplačila ne vračajo, ne obrestujejo in ne revalorizirajo, ampak se upoštevajo pri naslednji zapadlosti anuitete, razen če je jasno, da posamezno preplačilo predstavlja predčasno ali delno predčasno odplačila kredita na zahtevo kreditojemalca skladno z točko 9. tega dokumenta.

6. DOVOLJENA UPORABA STORITEV LEANPAY IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA

Naše storitve lahko uporabljate v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe, Kreditno pogodbo in skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo. S tem v zvezi jamčite, da boste naše storitve uporabljali v skladu z zakonodajo in z uporabo storitev ne boste kršili nobenih pogodbenih obveznosti, intelektualne lastnine ali zasebnosti tretjih strank, kakor tudi, da ste osebno odgovorni za vsa dejanja, povezana z uporabo storitev.

Pri vsakem nakupu in pred uporabo storitve Leanpay oziroma pred potrditvijo nakupa preko Prodajne platforme ste dolžni na Prodajni platformi preveriti pravilnost podatkov o nakupu, kar zlasti velja za znesek in pogoje nakupa (kot npr. dobavni rok, predplačilo, garancijska doba, itd.). Prav tako ste dolžni preveriti pravilnost posredovanih podatkov v postopku uporabe storitve Leanpay, kar zlasti velja za število obrokov. Sami ste odgovorni za preverjanje pravilnosti vseh podatkov za izvedbo plačila in uporabo storitve Leanpay, za varno in pravilno uporabo storitve Leanpay ter za skrbno varovanje vseh podatkov in sredstev za identifikacijo in za preprečevanje dostopa do vsega navedenega nepooblaščenim osebam.

Poleg zgoraj navedenega, izjavljate in jamčite, da ne boste:

Za zagotovitev varnosti transakcije in poslovanje si pridržujemo pravico kadarkoli zahtevati od vas (dodatna) dokazila, ki izkazujejo vašo identiteto. Z uporabo storitve uporabnik soglaša, da Leanpay lahko pridobi vse podatke, potrebne za opravljanje storitve, vključno s pridobivanjem podatkov s strani tretjih oseb, predvsem pa s strani SISBON-a in Pogodbenikov.

7. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCA

Kreditojemalec se zavezuje:

Kreditojemalec ima pravico:

8. PREDČASNO PRENEHANJE POGODBE

Odstop od pogodbe s strani kreditojemalca

a) zaradi kršitve zakona

Če pogodba ni sklenjena v obliki in z vsebino kot jo določa zakon, ki ureja potrošniške kredite (trenutno ZPotK-2), lahko kreditojemalec z enostransko izjavo odstopi od pogodbe. Če kreditojemalec v enem mesecu od plačila prve obveznosti po pogodbi ne izjavi, da odstopa od pogodbe, se šteje, da pri kreditni pogodbi vztraja.

Pri odstopu od pogodbe mora kreditodajalec kreditojemalcu vrniti vse plačane zneske v 8 (osmih) dneh od prejema izjave o odstopu. Če je kreditojemalec že črpal kredit, mora kreditojemalec v istem roku kreditodajalcu vrniti črpan kredit, če mu je izjavo o odstopu izročil neposredno, oziroma v 10 (desetih) dneh od oddaje izjave, če je izjavo poslal po elektronski ali priporočeni pošti. Kreditojemalcu ni potrebno plačati obresti oziroma drugih stroškov ali dajatev, povezanih z odobrenim ali črpanim kreditom.

b) brez navedbe razloga

Kreditojemalec lahko odstopi od pogodbe brez navedbe razloga tudi, kadar je kredit že črpal, v 14 (štirinajstih) dneh od dneva sklenitve pogodbe oziroma od dneva, ko prejeme informacije iz 2. in 4. odstavka 12. člena ZPotK-2, če je ta dan poznejši kot dan sklenitve pogodbe. Kreditojemalec uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe s pisnim obvestilom na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, ki ga pošlje kreditodajalcu v prej navedenem roku.

Če kreditojemalec uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe po črpanju kredita, mora kreditodajalcu plačati glavnico in obresti, obračunane na to glavnico, od dneva, ko je bil kredit črpan, do dneva, ko je bila glavnica odplačana, brez nepotrebnega odlašanja ali najpozneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva, ko je kreditodajalcu poslal obvestilo o odstopu. Obresti črpanega dela kredita se izračunajo na podlagi dogovorjene kreditne obrestne mere.

Če kreditojemalec odstopi od pogodbe, mu kreditodajalec ne sme zaračunati nobenih drugih stroškov, razen morebitnih nepovratnih stroškov, ki jih je kreditodajalec plačal v postopku pred sodišči, upravnimi organi ali osebami z javnim pooblastilom.

Če dajalec kredita ali tretja oseba na podlagi dogovora med tretjo osebo in dajalcem kredita opravi pomožno storitev, ki je povezana s kreditno pogodbo, pogodba o pomožni storitvi kreditojemalca preneha zavezovati, če odstopi od kreditne pogodbe.

c) odstop kreditojemalca od povezane kreditne pogodbe

V primeru kreditojemalčevega odstopa od pogodbe o prodaji blaga ali opravljanju storitev v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, z dnem odstopa od pogodbe preneha veljati tudi povezana kreditna pogodba.

Kreditojemalec lahko kreditodajalcu ugovarja zavrnitev plačila in uveljavlja druge pravice, ki izvirajo iz pogodbe o prodaji blaga ali opravljanju storitev, če se blago ali storitve ne zagotovijo, se zagotovijo le delno ali niso v skladu s pogodbo o prodaji blaga ali opravljanju storitev, pod pogojem, da sta pogodba in kreditna pogodba med seboj povezani, ter da je te ugovore pred tem uveljavljal proti prodajalcu blaga ali izvajalcu storitve.

Kreditojemalec se zavezuje, da bo kreditodajalca obvestil o uveljavitvi odstopnega upravičenja iz prvega odstavka te točke, s pisnim obvestilom na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, v roku 3 (treh) dni.

Vračilo sredstev prejetih na podlagi kreditne pogodbe, se bo v primeru uveljavitve odstopnega upravičenja kreditojemalca iz prvega odstavka te točke, uredilo na podlagi medsebojnega dogovora med kreditodajalcem, kreditojemalcem in pogodbenikom.

Odstop od pogodbe s strani kreditodajalca

Kreditodajalec lahko z enostransko izjavo odstopi od kreditne pogodbe, če je kreditojemalec v zamudi s plačilom prve anuitete ali dveh zaporednih anuitet. Pred izjavo o odstopu od pogodbe mora kreditodajalec kreditojemalcu na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov določiti primeren dodatni rok za plačilo zapadlih obveznosti, ki ne sme biti krajši od 15 (petnajst) dni.

Kreditodajalec lahko odstopi od pogodbe, če kreditojemalec ne plača zapadlih obveznosti v dodatnem roku iz prejšnjega odstavka.

Če kreditodajalec z enostransko izjavo odstopi od pogodbe, se obveznost plačila kreditojemalca določi kot v primeru predčasnega odplačila na zahtevo kreditojemalca iz 9. točke predmetnih splošnih pogojev oziroma kot je določeno v 22. členu ZPotK-2.

Kreditojemalec je dolžan za zapadle obveznosti za čas od nastanka zamude do dneva plačila kreditodajalcu plačati zamudne obresti, obračunane po predpisani obrestni meri zamudnih obresti.

9. PREDČASNO ODPLAČILO

Na zahtevo kreditojemalca

Kreditojemalec ima pravico kadarkoli v celoti ali delno izpolniti svoje obveznosti po pogodbi. V tem primeru je upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov kredita v delu, ki ga sestavljajo obresti in stroški preostalega obdobja trajanja pogodbe, tako da se od zneska sedanje vrednosti obveznosti predčasnega plačila (diskontirane) kredita odšteje sedanja vrednost (valorizirana) pogodbenih obresti, vključno z morebitnimi stroški, ki bi tekle od dneva predčasnega plačila do dneva zapadlosti plačila po pogodbi, če so bile pogodbene obresti in stroški za to obdobje že obračunani in zajeti v plačila, ki jih je plačal kreditojemalec.

Kreditodajalec kreditojemalcu na razumljiv način in brezplačno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov predstavi zmanjšanje obresti in drugih stroškov, ki nastanejo s celotnim ali delnim predčasnim odplačilom kredita.

Pri predčasnem odplačilu je kreditodajalec upravičen do pravičnega nadomestila morebitnih stroškov, ki so neposredno povezani s predčasnim odplačilom kredita, če se predčasno odplačilo izvede za obdobje, za katero je bila določena fiksna kreditna obrestna mera. Nadomestilo ne sme presegati 1 % zneska predčasno odplačane glavnice, če kreditojemalec predčasno odplača kredit več kot 1 (eno) leto pred končno dospelostjo kreditne pogodbe. Če je do končne dospelosti kreditne pogodbe 1 (eno) leto ali manj kot 1 (eno) leto, nadomestilo ne sme presegati 0,5 % zneska predčasno odplačane glavnice.

Nadomestilo lahko kreditodajalec zahteva pod pogojem, da vsota predčasnih odplačil v 12 (dvanajstih) mesecih presega 10.000,00 EUR. Nadomestilo za predčasno odplačilo ne sme presegati zneska obresti, ki bi jih kreditojemalec plačal v obdobju med predčasnim odplačilom in dogovorjenim datumom prenehanja trajanja kreditne pogodbe.

Kreditodajalec ni upravičen do nadomestila za predčasno odplačilo, če:

Kreditodajalec lahko podrobneje določi stroške predčasnega odplačila, ki pa ne morejo biti v nasprotju z določili tega člena, v vsakokrat veljavnem Ceniku Leanpay.

Kreditojemalec je dolžan znesek predčasnega odplačila preostanka kredita poravnati v roku 2 (dveh) dni od dneva, za katerega je izračunan znesek predčasnega odplačila, v nasprotnem primeru se šteje, da je od zahteve za predčasno odplačilo preostanka kredita odstopil.

Na zahtevo kreditodajalca

Kreditodajalec lahko zahteva plačilo preostalih odplačil pred njihovo zapadlostjo, če kreditojemalec zamudi s plačilom prve anuitete ali dveh zaporednih anuitet. Pred tem mora kreditodajalec na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov kreditojemalcu določiti primeren dodatni rok za plačilo zapadlih obveznosti, ki ne sme biti krajši od 15 (petnajst) dni.

Kreditojemalec mora za zapadle obveznosti za čas od nastanka zamude do dneva plačila plačati kreditodajalcu zamudne obresti, obračunane po predpisani obrestni meri zamudnih obresti.

Če kreditodajalec zahteva plačilo preostalih odplačil pred njihovo zapadlostjo, se obveznost plačila kreditojemalca določi kot je določeno v tem členu v poglavju: Na zahtevo kreditojemalca oziroma kot je določeno v 22. členu ZPotK-2.

10. ODSTOP TERJATEV IN PRENOS POGODBE

Odstop terjatev

Pri odstopu terjatev kreditodajalca iz pogodbe tretji osebi (prevzemniku) je kreditojemalec zoper njega upravičen uveljavljati vse pravice in ugovore, ki jih ima zoper prvotnega kreditodajalca, vključno s pobotom. Pogodba o odstopu terjatev, ki bi zmanjševala takšne pravice kreditojemalca, je nična. Kreditodajalec mora o odstopu terjatve kreditojemalca obvestiti pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, razen če kreditodajalec v dogovoru s prevzemnikom še naprej opravlja storitev iz te pogodbe v imenu prevzemnika in za njegov račun.

Kreditodajalec je upravičen odstopiti terjatve iz pogodbe le tisti osebi (prevzemniku), ki izpolnjuje pogoje dajalca kredita po ZPotK-2 ali dajalcu kredita, ki je imetnik dovoljenja za opravljanje bančnih storitev na podlagi zakona, ki ureja bančništvo.

Kreditojemalec svojih terjatev iz te pogodbe ne sme prenesti na tretjo osebo (prevzemnika).

Prenos pogodbe

Kreditodajalec lahko svoje pravice in obveznosti iz pogodbe prenese na drugo gospodarsko družbo, ki izpolnjuje pogoje dajalca kredita po ZPotK-2, ali dajalcu kredita, ki je imetnik dovoljenja za opravljanje bančnih storitev na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, vendar tako, da pogodbene pravice kreditojemalca niso v ničemer ogrožene (prenos pogodbe).

Kreditojemalec s prenosom pravic in obveznosti kreditodajalca vnaprej soglaša. Kreditodajalec mora o odstopu terjatve kreditojemalca obvestiti pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, razen če kreditodajalec v dogovoru s prevzemnikom še naprej opravlja storitev iz te pogodbe v imenu prevzemnika in za njegov račun. Zaradi prenosa pravic in obveznosti kreditojemalec ni upravičen do odstopa ali odpovedi pogodbe.

11. VAROVANJE in POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

V postopku sklepanja kreditne pogodbe in njenega izvajanja pride do zbiranja osebnih podatkov kreditojemalca. Zbirajo se: osebni in kontaktni podatki (ime, datum rojstva, davčna številka, naziv, naslov, elektronski naslov, številka mobilnega telefona itn.), podatki o plačilih, podatki o blagu in storitvah, podatki o finančnem stanju (prihodek, morebitne kreditne obveznosti, negativne plačilne opombe) ter podatki o interakciji s platformo (način uporabe storitve, vključno z odzivnim časom strani, napakami pri prenosu, metodami vstopa in izstopa, obvestilu o dostavi, IP-naslov, jezikovne nastavitve, nastavitve brskalnika, nastavitve časa, operacijski sistem in platforma, ločljivost zaslona, geografska lokacija).

Predhodno navedene podatke kreditodajalec zbira za namene sklenitve in izvedbe kreditne pogodbe, natančneje za potrjevanje istovetnosti kreditojemalca in preverjanje osebnih in kontaktnih podatkov, izvajanje obveznosti po pogodbi, obveščanje o informacijah, ponudbah in storitvah, za katere zaprosi kreditojemalec; presojo, katere plačilne možnosti in druge storitve se ponudijo kreditojemalcu, npr. z izvajanjem notranje in zunanje bonitetne ocene; notranje reševanje težav, podatkovno analizo, testiranje, raziskave in statistika; zagotavljanje, da je vsebina predstavljena na najučinkovitejši način za kreditojemalca; preprečevanje zlorabe storitev; izvajanje analize tveganj, preprečevanje goljufij in upravljanje tveganj; zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo, npr. zakoni o preprečevanju pranja denarja, zakoni s področja računovodstva in regulatornimi zahtevami kapitalske ustreznosti.

Z uporabo platforme Leanpay kreditojemalec dovoljuje kreditodajalcu, da vse njegove na podlagi pogodbe dane ali v zvezi s kreditno pogodbo pridobljene osebne podatke uporablja in računalniško obdeluje za predhodno navedene namene ter mu dodatno dovoljuje, da se njegovi osebni podatki lahko uporabijo:

Kreditojemalec se nadalje izrecno strinja, da kreditodajalec prevzemniku v primeru odstopa terjatev ali prenosa pogodbe, skladno s temi pogoji, posreduje oziroma odstopi tudi vse potrebne osebne podatke in informacije, ki so za izvedbo odstopa terjatev ali prenosa pogodbe potrebni.

Kreditodajalec in njegovi morebitni pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov bodo osebne podatke kreditojemalca tehnično in organizacijsko varovali na način, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno dostopanje, uničevanje, sprememba, izguba ali obdelovanje osebnih podatkov.

Kreditodajalec lahko osebne podatke za namene, določene v tem členu, obdeluje do pisnega preklica kreditojemalca. Kreditodajalec lahko tudi v primeru preklica privolitve še naprej uporablja osebne podatke kreditojemalca, vendar le za namene izvajanja pogodbe, za zagotovitev izvrševanja pogodbenih obveznosti kreditojemalca oziroma za namene, dovoljene z zakonom.

Posredovane podatke je kreditodajalec upravičen uporabljati in hraniti še 4 (štiri) leta po prenehanju pogodbenega razmerja oziroma kreditojemalčevi izpolnitvi vseh obveznosti iz pogodbe oziroma za čas, ki ga določa vsakokrat veljavni zakon s področja varstva osebnih podatkov oziroma vsakokrat veljavni zakon s področja potrošniškega kreditiranja.

Kreditojemalec s podpisom kreditne pogodbe skladno z določili Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) soglaša, da kreditodajalec za namen neposrednega trženja lahko uporabljata različna telekomunikacijska sredstva (telefon, telefaks, elektronska pošta, osebna pošta, idr.). Kreditojemalec lahko kadarkoli pisno zahteva od kreditodajalca, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

V zvezi z zbranimi osebnimi podatki ima kreditojemalec sledeče pravice:

Kreditodajalec v zvezi z izvrševanjem pravic kreditojemalca opozarja, da nekaterih pravic ni možno izvršiti v polnem obsegu (zlasti pravica do izbrisa), zaradi določenih zakonskih obveznosti s področja računovodstva, davkov, poslovanja kreditojemalcev, preprečevanja pranja denarja ter varstva potrošnikov. V takšnem primeru bo kreditodajalec pravice kreditojemalca zagotovil v največjem dopustnem okviru.

Podrobneje so vrste, obseg, način uporabe, način obdelave ter vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov razvidne iz Izjave Leanpay o obdelavi osebnih podatkov.

12. OBSTOJ ZUNAJSODNIH POSTOPKOV ZA REŠEVANJE SPOROV

Kreditojemalec vse svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave lahko pošlje kreditodajalcu po komunikacijskem kanalu znotraj Leanpay platforme ali na naslov kreditodajalca: Leanpay, finančne storitve, d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov direktorja oziroma odgovorne osebe kreditodajalca: pritozbe@leanpay.si.

V kolikor nepravilnost ni sporna, kreditodajalec nepravilnost odpravi v roku 8 (osem) dni od prejema reklamacije, v nasprotnem primeru pa kreditodajalec kreditojemalčevo reklamacijo v roku 15 (petnajst) dni od njenega prejema pisno zavrne. V primeru, da kreditodajalec pritožbi kreditojemalca ne ugodi, mu skupaj z razlogi za zavrnitev pritožbe, na trajnem nosilcu podatkov pošlje tudi informacijo o tem, katerega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS) priznava kot pristojnega za reševanje spora.

V primeru, če kreditojemalec ni zadovoljen z odločitvijo kreditodajalca, ali od kreditodajalca v roku 15 (petnajst) dni ne prejme odgovora, lahko v roku 6 (šestih) mesecev pri izbranem in s strani kreditodajalca priznanem izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), v skladu z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) vloži pobudo za začetek postopka. Za izvensodno reševanje potrošniških sporov kreditodajalec priznava priznanega in registriranega izvajalca IRPS – Evropski center za reševanje sporov, Ljubljana, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana, e-naslov: info@ecdr.si, telefon: +386 8 20 56 590.

Kreditojemalčeva vložitev pobude za začetek postopka pred izbranim in priznanim izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov in njegova odločitev ne posegata v pravico kreditojemalca, da za zavarovanje svojih pravic zoper kreditodajalca v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja vloži tožbo pred pristojnim sodiščem.

13. POSLOVANJE LEANPAY IN NAPAKE V PLAČILNIH TRANSAKCIJAH

Leanpay zagotovi vso potrebno infrastrukturo za delovanje storitve Leanpay in izvršuje plačilne transakcije na način in pod pogoji, dogovorjenimi s temi splošnimi pogoji in Kreditno pogodbo, vendar pa so posamezne plačilne transakcije s tehničnega vidika odvisne od razpoložljivosti, pri čemer si Leanpay pridržuje pravico, da kadarkoli prekine njihovo izvajanje.

V primeru morebitnih tehničnih napak (vključno z neodobrenimi, neizvršenimi in nepravilno izvršenimi transakcijami) v postopku plačilne transakcije si pridržujemo pravico odprave napak in izvedbe pravilne plačilne transakcije in/ali odpovedi celotne plačilne transakcije, iz česar za Leanpay ne bodo izhajale nikakršne obveznosti, razen tiste določene s kogentnimi določbami veljavnega prava. Uporabnik se zavezuje, da nas bo o morebitni napaki obvestil brez odlašanja, ko ugotovi, da je do napake prišlo, ter soglaša, da bo odpravil vse napake in nam bo pomagal pri odpravi vseh napak, na katere naletimo pri opravljanju storitve.

Leanpay ni odgovoren za podvojeno plačilo v primerih, ko je bil predmetni znesek naročila že plačan izven storitve Leanpay, in v primerih, ko je bila ista obveznost s storitvijo Leanpay plačana večkrat, razen v kolikor gre to pripisati njegovemu naklepu oziroma hudi malomarnosti.

14. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Naše storitve in spletna stran, njihova vsebina in vsa pripadajoča ter v njih vsebovana intelektualna lastnina (vključno z avtorskimi pravicami, patenti, pravicami do podatkovne baze, blagovnimi znamkami in znamkami storitve), bodisi registrirana ali neregistrirana, je last Leanpay-a ali tretjih strank in Leanpay si pridružuje vse pravice, upravičenja in interese do svojih storitev in spletne strani. Vse Leanpay-ove pravice storitev in spletne strani so in ostanejo last Leanpay-a in/ali last tretje stranke. Pravice intelektualne lastnine so vsi patenti, znamke, modeli, materialne avtorske pravice, posamezni znaki, slike, imena ali kakršna koli kombinaciji znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati ter se lahko skupaj ali posamično registrirajo kot znamka, računalniški programi, tehnologije, izboljšave, ki obstajajo oz. se bodo razvile na področju uporabe storitev. Ime Leanpay in vsa druga imena, kakor tudi lastniške oznake storitev in/ali izdelkov Leanpay-a, imenovanih na naši spletni strani ali v sklopu naših storitev so izključno naša znamka ali tretje stranke.

Razen če oz. v obsegu kot je to eksplicitno določeno v predmetnih pogojih uporabe, z uporabo naših storitev, niste upravičeni do nobene licence oz. ne pridobite nobenih pravic. Strinjate se z omejitvami uporabe naših intelektualnih pravic, kot je to določeno v predmetnih pogojih uporabe.

15. POVRATNE INFORMACIJE

Povratne informacije ki nam jih dajete v povezavi z uporabo naših storitev (predloge, izboljšave, ideje, komentarje, vprašanja, predložitev materiala lahko uporabimo za izboljšave/spremembe naših storitev oz. spletne strani brez kakršnih koli omejitev ali obveznosti plačila. S tem, ko nam dajete Povratne informacije, bomo postali izključni lastniki Povratnih informacij, vi pa se odpovedujete vseh pravic do Povratnih Informacij (vključno z materialnimi avtorskimi pravicami). Povratne informacije lahko uporabimo za katerikoli namen (vključno za komercialne namene), brez obveznosti kakršnekoli plačila. Vaše Povratne informacije so nezaupne, pri čemer jamčite, da Povratne informacije ne kršijo pravic tretjih. Leanpay ne odgovarja za morebitno izgubo, ki bi jo utrpeli vi ali tretji zaradi uporabe Povratnih informacij. Vaše Povratne informacije imamo pravico razkriti tretjim, prav tako pa si pridržujemo pravico, da vaše Povratne informacije kadarkoli odstranimo iz naše spletne strani.

16. SPLETNE STRANI POGODBENIKOV IN POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI

Naše storitve oz. naša spletna stran lahko vsebuje povezave in kazalce na druge spletne strani in njihove vire (“Povezane strani”) oziroma je na drugačen način povezana s Povezanimi stranmi, zlasti z integracijo naših storitev na Povezane strani oziroma Prodajne platforme, ki niso pod našim upravljanjem. S tem ko boste dostopali do Povezanih strani, zapuščate našo spletno stran in/ali storitev. Povezane strani niso pod našim upravljanjem, zato Leanpay v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino teh spletnih strani in za povezave do drugih spletnih strani, ki jih Povezane strani vsebujejo. Za Povezane strani veljajo njihovi splošni pogoji uporabe. Leanpay ima na spletni strani oz. v okviru svojih storitev povezave do strani tretjih le kot pomoč, zato navajanje spletnih povezav na naši spletni strani ne predstavlja nobenega priporočila, odobritve ali potrditve s strani Leanpay-a.

Leanpay ne jamči za ter izrecno zavrača odgovornost za vsakršen nasvet, mnenje, izjavo ali druge informacije, prikazane in razširjene preko katere koli Povezane strani. S tem soglašate, da je vsakršno zanašanje na mnenje, nasvet, informacije prikazane na – ali drugače dostopne na – Povezani strani predmet vaše lastne odgovornosti.

17. JAMSTVA IN IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

S tehničnega vidika so naše storitve na voljo »take kot so« in »kot so razpoložljive«, brez kakršnihkoli jamstev. Ne Leanpay ne njegovi dobavitelji ali pogodbeniki ne dajejo nobenih posebnih obljub glede svojih storitev oz. kakršnihkoli jamstev, razen kot je izrecno določeno v teh pogojih. Leanpay ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil glede svojih storitev in njihovega nemotenega delovanja, glede posameznih funkcij, ki so na voljo v storitvah ter glede njihove zanesljivosti, razpoložljivosti ali primernosti. Leanpay ne zagotavlja, da bodo storitve delovale neprekinjeno ali brez napak, ali da bodo napake odpravljene v razumnem roku. Leanpay ne daje jamstev glede odsotnosti kršitev pravic tretjih in jamstev glede ustreznosti za določen namen.

18. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Leanpay (vključno z direktorji, zaposlenimi, dobavitelji in pogodbeniki), z izjemo naklepa ali hude malomarnosti, v nobenem primeru ni odgovoren za kakršnokoli škodo (vključno z, a ne omejeno na, direktno škodo, posledično škodo, izgubo dobička, prihodkov ali podatkov), ki je neposredno ali posredno povezana z: a) uporabo ali nezmožnostjo uporabe storitev; b) neavtoriziranim dostopom do vašega računa; c) napako v izvedbi storitve; d) napako, prekinitvijo, izbrisom podatkov ali elektronskih sporočil, virusi, zamudami pri izpolnitvi storitev; e) napakami ali izgubami v postopku storitev; h) kakršnokoli škodo, ki izvira iz tehnologije, vključno z in ne omejeno na, škodo zaradi varnostnih vdorov, virusov, napak, izbrisov, prekinitev, prevar, zamud pri izpolnitvi storitev, elektronskih povezav, napak omrežja oz. kakršnihkoli drugih tehničnih napak.

V nobenem primeru skupna odgovornost Leanpay za škodo, izgubo in druge posledice iz naslova opravljanja storitev po teh splošnih pogojih ne bo presegla višine skupnega zneska kredita, določenega v zadevni kreditni pogodbi.

19. TRAJNA IN ZAČASNA PREKINITEV STORITEV

Pridržujemo si pravico trajno ali začasno prekiniti dostop do naših storitev in spletne strani, brez predhodnega obvestila. Prav tako si pridružujemo pravico zbrisati vse informacije in morebitne dokumente, ki se nanašajo na vašo uporabo naših storitev in/ali spletne strani, kadarkoli in brez razloga, predvsem pa, če mislimo da ste: (i) kršili predmetne pogoje uporabe; (ii) ste ustvarili tveganje ali ste pravno izpostavili Leanpay.

Navedeno ne velja za kreditojemalce, tj. osebe, ki so sklenile kreditno pogodbo.

20. KONČNE DOLOČBE

Obveščanje

Kreditojemalec vse svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave lahko pošlje kreditodajalcu po komunikacijskem kanalu znotraj Leanpay platforme ali na naslov kreditodajalca: Leanpay, finančne storitve, d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov direktorja oziroma odgovorne osebe kreditodajalca: pritozbe@leanpay.si.

Leanpay za vzpostavitev stika s kreditojemalcem uporablja komunikacijski kanal znotraj Leanpay platforme. Alternativno lahko kreditodajalec za komunikacijo s kreditojemalcem uporablja tudi sistem klicev, faximile napravo, elektronsko pošto, SMS sporočila in drugo obliko elektronskega komuniciranja.

Kreditojemalec je dolžan v roku 8 (osmih) dni po spremembi naslova stalnega/začasnega prebivališča, naslova za pošiljanje pošte, številke mobilnega telefona, naslova za pošiljanje elektronske pošte in zaposlitve ali kakršnekoli druge spremembe, ki lahko vpliva na izvajanje določil pogodbe, to v pisni obliki sporočiti kreditodajalcu in mu predložiti ustrezno listino, s katero dokazuje takšno spremembo. Šteje se namreč, da so bili obvestilo, vloga, izjava ali zahteva pravilno poslani in sporočeni kreditojemalcu, če so bili posredovani na zadnji naslov, ki ga je kreditojemalec sporočil kreditodajalcu.

Višja sila

Leanpay ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti po teh Pogojih uporabe, če je taka neizpolnitev posledica katerega koli vzroka, ki je izven razumnega nadzora Leanpay, kar med drugim vključuje mehanske, elektronske in komunikacijske okvare ali poslabšanja.

Neodvisnost določb

Splošni pogoji so skupaj z izračunom stanja kredita v obliki amortizacijskega načrta, cenikom storitev kreditodajalca in verifikacijskim listom sestavni deli Kreditne pogodbe za potrošniški kredit.

Kolikor bi bilo ali postalo katero od pogodbenih določil neveljavno ali neizvršljivo ali če bi bila v pogodbi pravna praznina, to ne vpliva na veljavnost preostalih pogodbenih določil. Namesto neveljavnega, neizvršljivega ali neobstoječega pogodbenega določila se uporabi določilo, ki najbolj ustreza namenu in cilju pogodbe.

Trajanje

Pogoji uporabe začnejo veljati s trenutkom, ko vstopite na našo spletno stran www.leanpay.si ali Leanpay platformo app.leanpay.si oz. ko začnete uporabljati naše storitve.

Uporaba prava in reševanje sporov

Za urejanje in razlago pogodbenih določil velja pravo Republike Slovenije. Morebitna nesoglasja se bodo primarno reševala sporazumno, če sporazum ne bo dosežen, pa bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče, pristojno skladno z določili Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Kreditojemalec ima pravico, da vloži tožbo zoper kreditodajalca bodisi na sodišču na območju katerega se nahaja kreditojemalčevo stalno oziroma začasno prebivališče ali na sodišču na območju katerega se nahaja sedež kreditodajalca. Za tožbe zoper kreditojemalca bo za odločanje pristojno sodišče na območju katerega ima le ta stalno oziroma začasno bivališče.

Nadzorni organ

Nadzorni organ, pristojen za nadzor nad kreditodajalcem je Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.

Leanpay, finančne storitve, d.o.o.

direktor Tilen Zugwitz